Claims conditions

KANBAN SERVIS s.r.o. provides a warranty for the goods and the terms of claim
with compliance to the following conditions:

 

1. Základní ustanovení

• Tento reklamační řád je sestaven v souladu se stanovami zákona Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Dále podléhá ustanovením Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění a stanovám zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a to v platném znění.

• Tento reklamační řád se vztahuje na reklamace vady materiálu a vady funkčnosti dodávaného materiálu, který je v záruční době.

• Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením a zatížením, opravách nebo úpravách zboží a špatnou obsluhou nebo montáží.

• Záruka se nevztahuje na zboží, které je použito v rozporu s jeho účelem použití.

• Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.

• Odstranění závady provede prodávající formou opravy, případně výměny vadného zboží.

• Záruka se vztahuje na neshodné zboží a vadné plnění, které se projeví po převzetí nebo dodání zboží během záruční doby.

• Reklamace nebude uznána v případě, že je reklamován jiný počet kusů, jiný druh zboží po uplynutí deseti kalendářních dnů od data převzetí zboží.

• Zboží je váženo a počítáno na elektronických vahách. Tyto váhy jsou kalibrovány a pracují s přesností + / - 3%. Proto nelze uznat reklamaci na počet kusů, pokud spadá do této tolerance + / - 3%.

• Tento reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží (objednávky) mezi prodávajícím a kupujícím.

• Pokud chce odběratel zboží pouze vrátit – toto není reklamace a bude účtován storno poplatek, který je min. 30% z ceny (bez DPH) vráceného zboží. Pokud se jedná o speciální zboží objednané pouze pro daného zákazníka nelze toto uplatnit.

• Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží záruku za jakost, kterou písemně přejímá závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití ke svému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.

2. Reklamované zboží

Firma KANBAN SERVIS s.r.o. se při reklamacích řídí všemi právními předpisy pro ochranu spotřebitele a to:

• Pokud je zboží poškozeno nebo viditelně deformováno (toto se vztahuje i na skryté vady), pokud je zboží dodáno nekompletní nebo je dodán jiný druh zboží než je uveden v kupní smlouvě či objednávce.

• Pokud je v objednávce či kupní smlouvě zboží s různou dodací lhůtou a je to odsouhlaseno odběratelem, dodavatel může zboží rozdělit do více dodávek – tento fakt nelze reklamovat.

• Pokud je zboží jakýmkoliv způsobem mechanicky, tepelně a jinak upravováno včetně změny povrchové úpravy.

3. Základní pojmy

• Reklamace - jednostranný právní úkon odběratele, kterým uvědomuje dodavatele o tom, že jeho plnění, kvalita materiálu nebo funkčnost bylo vadné a že vůči němu uplatňuje práva odpovědnosti za vady.

• Dodavatel (prodávající) - právní osoba nebo organizace*, která na základě smluvních vztahů poskytuje firmě nebo právní osobě zboží

* - výrobce, obchodník, kooperátor, distributor atd…

• Odběratel (kupující) - organizace, právní osoba, která odebírá nebo nakupuje produkt od fi. KANBAN SERVIS s.r.o.

• Služba - je zprostředkování specifických požadavků zákazníka

• Zboží - je jakýkoliv zakoupený materiál a produkt ze sortimentu fi. KANBAN SERVIS s.r.o.

• Neshodné zboží - je zboží nebo materiál, které nesplňují předepsanou normu výrobku uvedenou v kupní smlouvě nebo objednávce.

• Zboží nefunkční či vykazující vady nebo zboží, které nesplňuje přiměřené očekávání včetně očekávání souvisejícího s bezpečnostními předpisy.

• Nesplnění požadavků zamýšleného použití nepovažujeme za neshodu.

• Vadné plnění – uskutečněná dodávka vykazující odchylky od ujednání ve smlouvě či specifikace v objednávce (neshodné či vadné zboží, rozdílné množství či pozdní plnění apod.)

4. Povinnosti kupujícího

• Kupující je povinen zboží při převzetí řádně zkontrolovat, zda odpovídá množstevně i druhově požadovanému zboží specifikovanému v objednávce nebo kupní smlouvě.

• Kupující je povinen ihned upozornit na jakékoliv rozdíly zjištěné při převzetí zboží.

• Při reklamaci zboží je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno ve fi. KANBAN SERVIS s.r.o. a to doložením pokladního dokladu nebo faktury nebo dodacího listu. Pokud kupující neprokáže dodací list, fakturu nebo pokladní stvrzenku, nebude reklamace uznána. V případě ztráty dokladu si může zákazník vyžádat kopii za poplatek 200,- Kč.

• Kupující je povinen uplatnit reklamace písemně, nebo ústně v sídle firmy nebo její provozovně, pokud není smluvně stanoveno jinak. Zboží bude při zjevné vadě vyměněno, v případě nutnosti dalšího odborného posouzení o vadě zboží, bude řádně písemně přijato k reklamaci.

• Pokud kupující nahlásí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky), může prodávající požadovat uhrazení nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním nahlášené závady odběratelem, a to až v plné výši.

5. Práva kupujícího

• Dle občanského zákoníku má odběratel v případě oprávněné reklamace nároky ze záruky. Toto ustanovení může být upřesněno dalšími právními předpisy.

• Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo na včasné, bezplatné a řádné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady úměrné, nebo není-li takový postup možný, má kupující právo na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

• Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání, má kupující právo na řádnou a včasnou výměnu zboží případně navrácení peněz.

6. Záruční doba

• Délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby stanovené obchodním zákoníkem nebo případně zvláštním právním předpisem.

• Záruční doba začíná plynout dnem vystavení faktury, dodacího listu na zboží nebo pokladní stvrzenky.

• V případě uznání reklamace se prodlužuje záruka o dobu, po kterou bylo zboží na reklamaci, počínaje dnem převzetí reklamovaného zboží dodavatelem a konče dnem předání nového zboží či opraveného odběrateli.

• Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční lhůta znovu počínaje dnem převzetí nového zboží.

 

7. Převzetí / předání zboží

• Převzetím zboží se rozumí podepsání faktury, dodacího listu nebo doručenky přepravní společnosti či pošty.

• Odběratel přebere od doručovatele nebo přepravní služby či pošty pouze zboží v obalu bez viditelného poškození. Pokud je obal viditelně poškozen je kupující povinen sepsat s doručovatelem, přepravní službou či poštou reklamační protokol. Zjistí-li, že zboží je v přepravním obalu poškozeno, neprodleně do jednoho dne upozorní dodavatele buď písemnou formou, nebo telefonicky.

8. Jak postupovat při uplatnění reklamace

• Pro reklamaci zboží je nutno vyplnit formulář „Reklamace dodavateli“ který je k dispozici na našich internetových stránkách www.brunousti.cz a doručit jej s reklamovaným zbožím do sídla naší společnost. Formulář je možno předat osobně v sídle společnosti nebo zaslat na kontakty uvedené na našich internetových stránkách.

• Dopravu reklamovaného zboží si hradí odběratel sám, pokud si ji zajistí nebo není dohodnuto jinak.

• V případě uznané reklamace dodavatel zajistí dopravu nového bezvadného zboží zákazníkovi na své náklady.

• Pokud se jedná o reklamaci neoprávněnou, tato reklamace nebude podle § 625 občanského zákoníku přijata, vyřízena a uznána.

• Zaslání reklamovaného zboží zpět nebo vrácení není možno zaslat dodavateli formou dobírky.

• Povinnost dodavatele je vyřídit reklamaci do 30-ti dnů a to od převzetí reklamovaného zboží a reklamačního protokolu od odběratele.

Reklamace je ukončena tehdy, až je zboží připraveno k expedici a předání odběrateli v sídle firmy. Reklamace je vyřízena dnem, kdy je reklamované zboží předáno odběrateli.

• Odběratel má povinnost po dobu reklamace úzce spolupracovat s dodavatelem a poskytnout mu veškeré informace týkající se reklamace a je povinen si nové bezvadné zboží převzít.

9. Ochrana osobních dat

• Firma KANBAN SERVIS s.r.o. se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí straně s výjimkou přepravní společnosti. Vyjímku tvoří vztahy uvedené v jednotlivých rámcových kupních smlouvách při odběru speciálních výkresových dílců, kdy je zákazníkovi znám dodavatel těchto dílců do firma KANBAN SERVIS s.r.o.

• Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněné bankovním převodem.