Terms and Conditions

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Pokud není dohodou stran stanoveno jinak, pro vzájemné vztahy smluvních stran v plném rozsahu tyto obchodně dodací podmínky.

1.2 Změny, doplnění a dodatky těchto podmínek a kupní smlouvy jsou platné pouze při písemném souhlasu obou smluvních stran.

2. Objednávky

2.1 Objednávky (i poptávky) je možné zasílat poštou, faxem, pomocí elektronické pošty - e-mail, případně telefonicky.

2.2 Objednávka musí obsahovat následující identifikaci kupujícího: název firmy, adresu dodací, adresu fakturační, adresu sídla firmy, IČO, DIČ, (VAT) kontaktní osobu a telefonní, e-mailové, faxové spojení, bankovní spojení (název banky a číslo účtu, iban, swif kód). Identifikace zboží musí obsahovat: označení podle norem DIN, ISO, ČSN, nebo dalších platných světových a národních norem, včetně přesného rozměru a materiálového provedení, včetně uvedení pevnostní třídy, dle příslušné normy, specifikaci povrchové úpravy dle normy ISO, dále množství v ks nebo "C" kusech (C=100ks). Identifikace dodávky musí obsahovat: termín dodání, způsob dopravy, popř. další požadavky (atest, prohlášení o shodě, požadavek na druh a sílu povrchové úpravy, zvláštní požadavky na balení, případně konkrétní balící předpis, apod.).

2.3 Objednávka - návrh kupní smlouvy se standardně nepotvrzuje, potvrzujeme pouze v případě, že si to zákazník výslovně přeje.

3. Termíny dodání

3.1 Objednané zboží je dodáváno do 24-48 hodin po objednání, nebo dohodou. Dodávkou se rozumí předání zboží k dopravě do místa určeného zákazníkem nebo přímo zákazníkovi v našem skladě.

3.2 S přepravci je standardně sjednáváno, že dopraví zboží zákazníkovi do 24 hodin od jeho převzetí. V případě zásahu vyšší moci (živelná pohroma, válečný stav, apod.) si společnost KANBAN SERVIS s.r.o. vyhrazuje právo na přiměřené prodloužení doby dodávky, v krajním případě odstoupení od smlouvy.

4. Balení

4.1 Zboží je dodáváno v papírových, lepenkových nebo kartonových krabicích, plastových sáčcích, označených štítkem s uvedením dané normy, rozměru, pevnostní třídy, počtu kusů, popř. i zobrazením zboží a s označením povrchové úpravy.

5. Cenová ujednání

5.1 Kupní ceny uvedené v ceníku jsou garantovány v běžném kalendářním roce, pokud nenastanou zcela zásadní makroekonomické změny v ČR (měnová reforma, významná devalvace měny a podobně).

5.2 Poskytujeme slevu 10 % na zboží při objednávce za minimálně 500 EUR (nebo příslušný ekvivalent CZK), v jedné dodávce, ze základního ceníku Kanban Servis s.r.o. pro příslušný kalendářní rok. U ostatních objednávek jsou náklady na dopravu připočítávány k ceně zboží, mimo konkrétní, smluvní případy/dodávky.

5.3 V individuálních případech je možnost dohody o poskytnutí dalších, množstevních slev.

5.4 Doprava je zajišťována poštou, vlakovou poštou nebo vybranými dopravci podle určení společností KANBAN, nebo v rámci poskytování kompletního, logistického servisu, vlastní interní přepravou KANBAN SERVIS s.r.o.

5.5 Pro dodávky v hodnotě nad 150 EUR/30kg (nebo příslušný ekvivalent CZK/30kg), je doprava zdarma v rámci CZ, u ostatních dodávek jsou náklady na dopravu připočítávány k ceně zboží, viz. bod 5.2 článku 5.

5.6 Připočítáváme hodnotu vratných obalů viz. rozpis níže, a nevratných přepravních obalů (lepenková krabice, kartonové krabice, prostá dřevěná paleta s fólií atd.).

- paleta dřevěná rozměr 80x120cm EURO

- paleta dřevěná rozměr 80x120cm bez označení

- paleta dřevěná rozměr 40x60cm

- dřevěná ohrádka pro paletu 80x120cm s označením EURO

- dřevěná ohrádka pro paletu 80x120cm bez označení

- dřevěná ohrádka pro paletu 40x90cm

- lepenkové, kartonové krabice, různých formátů

- plastová přepravka 10, 15, 20, 30kg

5.7 Kupní cena se považuje za splacenou dnem, kdy příslušná částka byla v plné výši připsána na účet prodávajícího.

5.8 Pokud není stanoveno jinak (smluvní obchodní vztah), neposkytuje prodávající při placení skonto nebo náhradu úroků při placení předem.

5.9 Při prodlení kupujícího s placením dlužné částky je prodávající oprávněn, aniž by byl povinen zaslat upomínku účtovat z nezaplacené částky smluvní pokutu ve výši 0,05% denně.

6. Způsob dodání

6.1 Odesláním zboží na dobírku, odesláním zboží s daňovým dokladem a dodacím listem, nebo předáním zboží proti zaplacení v hotovosti, nebo platební kartou, v sídle společnost KANBAN SERV IS s. r.o. nebo servisních centrech KANB AN SERVIS s.r.o. (seznam adres servisních center, viz. kontaktní listina, nebo na www.kanbanservis.cz), v příslušné oblasti.

7. Majetkové ujednání

7.1 Společnost KANBAN SERVIS s.r.o. zůstává majitelem zboží až do jeho úplného zaplacení a vyhrazuje si v případě nezaplacení právo, odebrat zboží zpět. V případě soudního sporu , je tento řešen výhradně, příslušným soudem k sídlu společnosti KANBAN SERVIS s.r.o. a řídí se platným českým právem.

8. Reklamace

8.1 Reklamace na dodané množství a zjevné vady zboží lze uplatňovat do 14 dnů od převzetí zásilky kupujícím. Skryté vady zboží potom do 6 měsíců od jeho převzetí. Reklamaci je třeba uplatnit písemnou formou. Záruka na zboží, je poskytována dle Obchodního zákoníku, 2 roky.

9. Pracovní doba pro výdej zboží i vyřízení obchodních záležitostí

pondělí - pátek 7.00 - 16.00

 

These terms and conditions of KANBAN SERVIS s.r.o. are effective since 1. 6. 2011